Integrity, Respect, Service, Professional, Innovation 誠信 、尊重、服務、專業、創新

壓控震盪器          
台達電子為因應市場趨勢,緻力於耗電量低之超小型元件研發和製造。我們已在市場上提供高效、小型之壓控振盪器(VCO)產品系列來滿足客戶需求。

   

如您需要詳細的產品資料,請聯絡我們。

Single Band
Part Number Frequency Range Tuning Voltage Phase Noise Dimension
( MHz ) Max
Min. Max. ( Vdc ) ( dBc / Hz ) @ offset
  DMPVCX52R50R 51 53 0.5~4.5 ≦ - 112 @10KHz  
≦ - 132 @100KHz
  DMPVCX80Q50R 70 90 0.5~4.5 ≦ - 85 @1KHz  
≦ - 105 @10KHz
≦ - 125 @100KHz
   DMPVCX192Q50R 138 246 0.5~4.5 ≦ - 100 @10KHz  
≦ - 140 @1KHz
   DMPVCX730Q50R 710 750 0.5~4.5 ≦ - 110 @100KHz  
  DMPVCX837S00R 824.5 849.5 0.5~2.5 ≦ - 67 @60KHz ; 30KHz BW  
  DMPVCX927UT70R 914 939 0.5~2.5 ≦ - 110 @10KHz  
≦ - 107 @60KHz
  DMPVCX964U40R 951.5 976.5 1.0~4.0 ≦ - 110 @25KHz  
  DMPVCX1050QA0R 800 1300 2.0~11 ≦ - 93 @10KHz  
  DMPVCX1396US20R 1370.8 1420.8 0.5~2.5 ≦ - 111 @100KHz  
  DMPVCX1586S50R 1548 1623 1.0~4.0 ≦ - 94@10KHz  
  DMPVCX1642WS70R 1619.1 1664.7 0.5~2.5 ≦ - 110 @150KHz  
  DMPVCX1668UT71R 1649.7 1686.3 0.6~1.9 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 110 @100KHz
  DMPVCX1782S30R 1712 1852 0.5~2.8 ≦ - 90 @5KHz  
1782±10 @Vt=1.65v ≦ - 96 @10KHz
≦ - 102 @20KHz
  DMPVCX1960Q50R 1930 1990 1.0~3.9 ≦ - 100 @10KHz  
≦ - 136 @600KHz
  DMPVCX2000Q60R 1450 2550 0.5~18 ≦ - 80@10KHz  
≦ - 100 @100KHz
  DMPVCX2388T21R 2290 2485 0~3.3 ≦ - 86 @10KHz  
  DMPVCX2388T24R 2200 2538 0~3.3 ≦ - 86 @10KHz  
  DMPVCX2875Q50R 2850 2900 1.0~4.0 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 111 @100KHz
  DMPVCX3042UT50R 2942 3142 0.7~3.2 ≦ - 85 @10KHz  
≦ - 105 @100KHz
  DMPVCX3120Q50R 3010 3230 0.5~2.8 ≦ - 88@10KHz  
≦ - 108 @100KHz
  DMPVCX3360S30R 3267 3453 0.5~2.8 ≦ - 84 @5KHz  
3360±15 @Vt=1.65v ≦ - 90 @10KHz
≦ - 96 @20KHz
  DMPVCX3700WS00R 3420 3980 0.7~3.8 ≦ - 90 @25KHz  
≦ - 117 @600KHz
≦ - 126 @1.6MHz
  DMPVCX4150UT50R 4050 4250 0.5~4.5 ≦ - 80 @10KHz  
≦ - 100 @100KHz
  DMPVCX4365WS70 4188 4550 0.2~2.4 ≦ - 100 @100KHz  
  DMPVCX4975UT51R 4860 4090 0.5~4.5 ≦ - 85 @10KHz  
≦ - 105 @100KHz
 
Dual Band
Part Number Frequency Range Tuning Voltage Phase Noise Dimension
( MHz ) Max
Min. Max. ( Vdc ) ( dBc / Hz ) @ offset
  DMPDDV1714G70R 1353 1464 0.4~2.3 ≦ - 110 @100KHz  
≦ - 124 @400KHz
≦ - 130 @800KHz
≦ - 136 @1.6MHz
1688 1788 ≦ - 109 @60KHz  
≦ - 132 @900KHz
≦ - 134 @1.25MHz
≦ - 138 @2MHz
  DMPDDV1789UT71R 880 915 0.5~2.3 ≦ - 110 @100KHz  
≦ - 126 @400KHz
≦ - 130 @600KHz
1710 1785 ≦ - 110 @100KHz  
≦ - 126 @400KHz
≦ - 130 @600KHz
  DMPDDV1887G11R 824 915 0.5~2.3 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 125 @400KHz
≦ - 162 @20MHz
1710 1910 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 123 @400KHz
≦ - 154 @20MHz
  DMPDDV1887G00R 824 915 0.5~3.0 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 125 @400KHz
≦ - 162 @20MHz
1710 1910 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 123 @400KHz
≦ - 154 @20MHz
  DMPDDV1887S01R 824 915 0.5~2.2 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 125 @400KHz
≦ - 162 @20MHz
1710 1910 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 123 @400KHz
≦ - 154 @20MHz
 
Tri Band
Part Number Frequency Range Tuning Voltage Phase Noise Dimension
( MHz ) Max
Min. Max. ( Vdc ) ( dBc / Hz ) @ offset
  DMPTDV1889UYC0R 880 915 0.7~1.9 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 132 @1.6MHz
1710 1785 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 132 @1.6MHz
1850 1910 ≦ - 90 @10KHz  
≦ - 132 @1.6MHz
 

深圳市诠球科技有限公司©版权所有
技术支持:出格   粤ICP备12029227号